Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα συνολικής οφειλής (δύο στεγαστικά δάνεια) κατά 30.351,51 ευρώ. – Ειρ.Θεσ. 1306/2019

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010)

Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 1306/2019.Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης.Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα συνολικής οφειλής (δύο στεγαστικά δάνεια) κατά 30.351,51 ευρώ.

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η αιτούσα έλαβε από την καθής πιστώτρια τράπεζα τα παρακάτω δάνεια για την αγορά της κύριας κατοικίας της και οφείλει στην καθής από την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση στεγαστικού δανείου, μαζί με τόκους και έξοδα, το ποσό των 15.144,81 ευρώ και από την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση στεγαστικού δανείου, μαζί με τόκους και έξοδα, το ποσό των 33.706,70 ευρώ. Η συνολική οφειλή της αιτούσας ανέρχεται σε 48.851,51 ευρώ. Εν προκειμένω , λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζει η αιτούσα, οι οποίες επικεντρώνονται στη δυσκολία αντιμετώπισης των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειάς της, θα πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές για την αιτούσα για χρονικό διάστημα τριών ετών, ήτοι 36 μήνες. Επίσης, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δε συντρέχει περίπτωση ορισμού νέας συζήτησης για να διερευνηθεί η περίπτωση βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων της, καθώς δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά η οικονομική της κατάσταση εντός του χρονικού διαστήματος της τριετίας. Δέχεται την αίτηση. Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια της επί μία τριετία.Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση, προς διάσωση της κύριας κατοικίας της, να καταβάλλει  στη πιστώτρια το συνολικό ποσό των 18.500 ευρώ, κατανεμημένο σε 240 ισόποσες μηνιαίες καταβολές ποσού 77,08 ευρώ κάθε μία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theodora TzikaΡύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα συνολικής οφειλής (δύο στεγαστικά δάνεια) κατά 30.351,51 ευρώ. – Ειρ.Θεσ. 1306/2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από το πιστωτικό ίδρυμα ένστασης περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα οφειλής συνολικού ύψους (εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο) 23.834,79 ευρώ. – Ειρ. Σιντικής 583/2017

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010)

Ειρηνοδικείο Σιντικής 583/2017

Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από το πιστωτικό  ίδρυμα ένστασης περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα οφειλής συνολικού ύψους (εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο) 23.834,79 ευρώ.

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ο αιτών συμβλήθηκε ως εγγυητής σε στεγαστικό δάνειο, το οποίο λήφθηκε από τον αδερφό του. Ο αιτών δε, παρ’ ότι τα εισοδήματά του δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερε αυξημένα, γεγονός γνωστό στην καθής  πιστώτρια τράπεζα κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, εγγυήθηκε για τον αδερφό του από λόγους οικογενειακής αλληλεγγύης και ηθικού καθήκοντος, προκειμένου αυτός να μπορέσει να αγοράσει μία κατοικία για την οικογένειά του, ενώ με βάση τα τότε οικονομικά δεδομένα πίστευε ότι ο αδερφός του θα συνέχιζε να αποπληρώνει κανονικά την οφειλή του, χωρίς το βάρος αυτό να χρειαστεί να μετακυληθεί σε αυτόν. Εξάλλου, αποτελεί κοινή πρακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων, να ζητούν επιπρόσθετες εγγυήσεις και ιδίως να ζητούν να συμβληθεί στη σύμβαση τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής, ακόμη και στην περίπτωση που τα εισοδήματά του είναι χαμηλά. Ως εκ τούτου, ως ουσία αβάσιμη θα πρέπει να απορριφθεί και η ένσταση της καθής περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Η συνολική οφειλή του αιτούντος ως εγγυητή, ανερχόταν στα 29.832,39 ευρώ. Από το ποσό αυτό της οφειλής αφαιρέθηκε το ποσό των 1.600 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των μηνιαίων καταβολών, που όρισε το ως άνω δικαστήριο με την από 27-2-2015 προσωρινή διαταγή και τις οποίες ο αιτών κατέβαλε κανονικά για 32 μήνες. Συνεπώς, το συνολικό ποσό οφειλής του αιτούντος, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ανέρχεται στα 28.232,39 ευρώ. Εν προκειμένω, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζει ο αιτών, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανεπάρκεια του οικογενειακού εισοδήματος του για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειάς μου, θα πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές για τον αιτούντα, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Επίσης, το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε ορισμό νέας δικασίμου για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος, διότι κρίνει ότι η οικονομική δυσπραγία, στην οποία περιήλθε ο αιτών, είναι κατάσταση, σε ποσοστό σχεδόν βεβαιότητας, μη αναστρέψιμη και συνεπώς ο ορισμός νέας δικασίμου θα απέβαινε μία παρελκυστική τακτική, η οποία αφενός μεν θα επιβάρυνε τα πινάκια των Δικαστηρίων, αφετέρου θα κρατούσε τον οφειλέτη δέσμιο της αναμονής μία νέας δικασίμου, ενώ παράλληλα θα τον επιβάρυνε οικονομικά και με τα έξοδα μίας επιπλέον δίκης.

Δέχεται την αίτηση. Ορίζει μηδενικές καταβολές για τον αιτούντα προς την καθής πιστώτρια επί τέσσερις μήνες. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, της οποίας έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου. Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας του, το ποσό των 4.397,60 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει εντός 10 ετών, με 120 ισόποσες μηνιαίες καταβολές ποσού 36,65 ευρώ έκαστη. Εξαιρεί επίσης από την εκποίηση ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο του αιτούντος, το οποίο κρίνεται από το Δικαστήριο απρόσφορο προς εκποίηση, καθώς δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας.

 

 

Theodora TzikaΡύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από το πιστωτικό ίδρυμα ένστασης περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα οφειλής συνολικού ύψους (εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο) 23.834,79 ευρώ. – Ειρ. Σιντικής 583/2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ν. 3869/2010 – Δάνεια Παλινοστούντων – Προσωρινή Διαταγή – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών – ΕιρΘεσ 2383/2017

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα
(περίληψη απόφασης)

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αποφασίζεται, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και η διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων των αιτούντων, άνευ ορισμού καταβολής δόσεων, έως τη συζήτηση της παρούσας αίτησης. Διατάσσεται η μη μεταβολή με οποιοδήποτε τρόπο της πραγματικής και νομικής κατάστασης (όπως βεβαίωση ληξιπρόθεσμων δόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ) της φερόμενης προς ρύθμιση οφειλής, από τις αναφερόμενες στην αίτηση δύο συμβάσεις στεγαστικών δανείων (που πιθανολογείται ότι τελούν υπό την εγγύηση του Ελληνική Δημοσίου), μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως, καθόσον αφενός μεν με το άρθρο 12 Ν. 3869/2010, ο οφειλέτης απαλλάσσεται έναντι των εγγυητών και αφετέρου δε σε περίπτωση που περιοριστεί ή εξαλειφτεί πλήρως η κύρια οφειλή, ως αποτέλεσμα δικαστικού συμβιβασμού (άρθρο 7 παρ. Ν. 3869/2010) ή ως συνέπεια ρύθμισης με δικαστική απόφαση (άρθρα 8 και 11 του Ν. 3869/2010), περιορίζεται ή εξαλείφεται, κατ’ άρθρο 851 ΑΚ,  και η εγγυητική ευθύνη του Δημοσίου.

Theodora TzikaΡύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ν. 3869/2010 – Δάνεια Παλινοστούντων – Προσωρινή Διαταγή – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών – ΕιρΘεσ 2383/2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ν. 3869/2010 – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών – Εξαίρεση από την Εκποίηση της Κύριας Κατοικίας – ΕιρΘεσ 3244/2017

Εκούσια δικαιοδοσία (ν.3869/2010)
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων . Η αιτούσα είναι έγγαμη, μητέρα ενός τέκνου, ενώ κυοφορεί το δεύτερο τέκνο της. Η ίδια εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος, ενώ ο σύζυγός της είναι άνεργος. Έχει στην πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή της ένα διαμέρισμα, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία δική της και της οικογενείας της. Σε χρονικό διάστημα προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης είχε καταρτίσει με την πιστώτρια τράπεζα, με την επωνυμία … την υπ’αριθμ. … σύμβαση στεγαστικού δανείου. Την οφειλή της από την παραπάνω σύμβαση έχει πάψει να εξυπηρετεί , διότι περιήλθε σε μόνιμη και αντικειμενική αδυναμία πληρωμών. Κρίση ότι λόγω ύπαρξης εξαιρετικών περιστάσεων, θα πρέπει να προσδιοριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές και να ορισθεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών κατ’ εφαρμογή του αρ. 8 παρ.5 ν.3869/2010. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση, ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας προσδιορίζοντας μηδενικές καταβολές. ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας. ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, αλλά και ορισμό αυτών που αφορούν τη διάσωση της κύριας κατοικίας, κατ’άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, ως προς το χρόνο έναρξής τους, τη διάρκειά τους και το ποσό τους.

Theodora TzikaΡύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων – Ν. 3869/2010 – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών – Εξαίρεση από την Εκποίηση της Κύριας Κατοικίας – ΕιρΘεσ 3244/2017
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ