Διοικητικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο – Απόρριψη ως απαράδεκτης Προσφυγής του Ο.Α.Ε.Ε. και ήδη ΕΦΚΑ για ακύρωση απόφασης ΤΔΕ, που έκανε δεκτή ένσταση της καθής και εξαιρέθηκε αυτή από την ασφάλιση του Οργανισμού – Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 6003/2019

Μον.Διοικητ.Πρωτ.Θεσσαλονίκης 6003/2019
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα
(περίληψη απόφασης)
Απόρριψη ως απαράδεκτης προσφυγής Ο.Α.Ε.Ε και ήδη Ε.Φ.Κ.Α, με την οποία ζητείται η ακύρωση αποφάσεως της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (Τ.Δ.Ε.) … … με την οποία είχε γίνει δεκτή ένσταση της καθής κατά του επέχοντος θέσιν αποφάσεως … … εγγράφου του Προϊσταμένου Τμήματος του Ο.Α.Ε.Ε. και εξαιρέθηκε αυτή από την ασφάλιση του Οργανισμού. Η εν λόγω προσφυγή, έχουσα ασκηθεί στις 26.11.2012, δηλαδή προ της 18.04.2013, που τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88/18.04.2013), με το άρθρο 55 του οποίου χορηγήθηκε το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά αποφάσεων των οργάνων τους επί υποθέσεων που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, αλλά έχουν οικονομικές συνέπειες, έχει ασκηθεί απαραδέκτως και είναι, για τον λόγο αυτό απορριπτέα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Απορρίπτει την προσφυγή του ΕΦΚΑ

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο – Απόρριψη ως απαράδεκτης Προσφυγής του Ο.Α.Ε.Ε. και ήδη ΕΦΚΑ για ακύρωση απόφασης ΤΔΕ, που έκανε δεκτή ένσταση της καθής και εξαιρέθηκε αυτή από την ασφάλιση του Οργανισμού – Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 6003/2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο- Διαδικασία Αναστολών- Ανάκληση απόφασης κατά το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ – Νεότερα στοιχεία – ΜονΔιοικΠρωτ.Θεσ. 389/2019

Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ/νικης 389/2019
Διαδικασία αναστολών – Aνάκληση απόφασης κατά το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ- Νεότερα στοιχεία.
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

Δεκτή αίτηση με την οποία επιδιώκεται η Ανάκληση της υπ’ αριθμ. … … απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της αιτούσας για την αναστολή εκτέλεσης των …… …. …. …. … …. …. …. …. κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων (Τραπεζών) του Περιφερειακού ΚΕΑΟ …., μέχρι του ποσού των 49.739,82 ευρώ με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας με την επωνυμία «…….», στην οποία συμμετείχε η αιτούσα ως ομόρρυθμο μέλος, για την ικανοποίηση οφειλής της προς το καθού η αίτηση ν.π.δ.δ. (ΕΦΚΑ), καθώς και για την αναστολής εκτέλεσης των … …. …. … … … …. …. Κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων (τραπεζών) του Περιφερειακού ΚΕΑΟ …., με τα οποία επιβλήθηκε κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμού της αιτούσας, ως ομόρρυθμο μέλος της ως άνω εταιρίας, για την ικανοποίηση της ίδιας οφειλής. Επειδή, στο άρθρο 205 παρ. 5 προβλέπεται ότι: « Οι αποφάσεις που εκδίδονται για τη αίτηση αναστολής μπορούν να ανακληθούν εν όλω ή εν μέρει, ύστερα από αίτηση διαδίκου….., αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία…». Επειδή, εν προκειμένω, είχε απορριφθεί αίτηση της αιτούσας για την αναστολή εκτέλεσης των ως άνω κατασχετηρίων, καθώς κρίθηκε ότι βάσει των στοιχείων της δικογραφίας δεν συνέτρεχε το στοιχείο της ανεπανόρθωτης βλάβης της εν λόγω διαδίκου από την περαιτέρω εκτέλεση αυτών. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επιδιώκει την ανάκληση της προαναφερόμενης απόφασης, προβάλλοντας ότι επανήλθε στην εργασίας της, λόγω λήξης της άδειας μητρότητας, ότι η καταβολή των ημερομισθίων της γίνεται σε
λογαριασμό της στην «……..» Τράπεζα και ότι η κατάσχεση των ποσών θα της επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, συνιστάμενη σε αδυναμία κάλυψης των δαπανών διαβίωσης της ίδιας και της οικογένειάς της. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της προσκομίζει, ως νεότερα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την επάνοδο του Δικαστηρίου επί της αίτησης αναστολής, τα ακόλουθα έγγραφα: α) την από …. έγγραφη δήλωση του εργοδότη της ..…. , β) το από…… έγγραφο της «…..» τράπεζας, με το οποίο βεβαιώνεται πως ο λογαριασμός της αιτούσας με αριθμό ……… είναι μισθοδοσίας, γ) αποδεικτικό της ΑΑΔΕ … …
Επειδή, τα προσκομισθέντα έγγραφα αποτελούν νεότερα στοιχεία, τα οποία δικαιολογούν την επάνοδο του δικαστηρίου επί της Αίτησης Αναστολής. Από τα στοιχεία αυτά, αποδεικνύεται πλέον σαφώς ότι η εφεξής δέσμευση των όποιων ποσών εισρεύσουν στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό, θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής της, ήτοι κίνδυνο στέρησης των βασικών μέσων διαβίωσης της ίδιας και της οικογενείας της. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η Αίτηση Ανάκλησης, να ανακληθεί εν μέρει η υπ’αριθμ. ,… … απόφαση του δικαστηρίου τούτου και να ανασταλεί για τον εφεξής χρόνο η εκτέλεση του υπ’αριθμ. …/… κατασχετηρίου εγγράφου του ΚΕΑΟ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Ανακαλεί την υπ’αριθμ. … … απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Αναστέλλει για τον εφεξής χρόνο την εκτέλεση του …/… κατασχετηρίου εγγράφου. Συμψηφίζει δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Διαδικασία Αναστολών- Ανάκληση απόφασης κατά το άρθρο 205 παρ. 5 ΚΔΔ – Νεότερα στοιχεία – ΜονΔιοικΠρωτ.Θεσ. 389/2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Κατασχετηρίων Εις Χείρας Τραπεζών – Διαδικασία Αναστολών 228ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 133/2019

Μον.Διοικητ.Πρωτ. Θεσσαλονίκης 133/2019

Διαδικασία Αναστολών-Άρθρο 228ΚΔΔ

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Κατασχετηρίων Εγγράφων Εις Χείρας των Τραπεζών με τις επωνυμίες … … … … ως Τρίτων, μέχρι του ποσού των 40.291,34 ευρώ, με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς του αιτούντος, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον ΕΦΚΑ από κύριες ασφαλιστικές εισφορές και πρόστιμο συνολικού ύψους 44.540,58 ευρώ, που προέκυψαν από τη συμμετοχή του ως ομόρρυθμο μέλος στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «………». Η αναστολή ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που έχει ασκήσει ο αιτών κατά των ίδιων πράξεων και η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του αιτούντος (6.466,56 ευρώ για το φορολογικό έτος 2017), κρίνει ότι το ύψος του προς είσπραξη ποσού (40.291,34 ευρώ), συγκρινόμενο με την οικονομική του κατάσταση (τα εισοδήματά του σε συνδυασμό με τις οικονομικές του υποχρεώσεις), είναι δυσανάλογα μεγάλο. Συνεκτιμώντας, εξάλλου, ότι δεν συντρέχουν συμφέροντα τρίτων ή ιδιαίτεροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των οποίων οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχής της αιτήσεως θα ήταν σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, το Δικαστήριο, κατά το βάσιμο ισχυρισμό του αιτούντος, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων θα δυσχεράνει σε υπέρμετρο βαθμό την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών και θα τον οδηγήσει σε οικονομικό κλονισμό.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Δέχεται την αίτηση αναστολής . Αναστέλλει την εκτέλεση των με αριθμούς … … … … … Κατασχετηρίων εγγράφων του Δ/ντη Περιφερειακού ΚΕΑΟ … … εις χείρας των τραπεζών με τις επωνυμίες … … … … … , ως τρίτων, μέχρι του ποσού των 40.291,34 ευρώ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από τον αιτούντα ανακοπής. Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Κατασχετηρίων Εις Χείρας Τραπεζών – Διαδικασία Αναστολών 228ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 133/2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ταμειακών Βεβαιώσεων και Ατομικών Ειδοποιήσεων- Διαδικασία Ανατολών 200 επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 132/2019

Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσσαλονίκης 132/2019

Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

 

Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ταμειακών Βεβαιώσεων και Ατομικών Ειδοποιήσεων του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Περιφερειακό ΚΕΑΟ ……., για το συνολικό ποσό (μετά προσθέτων τελών) των 41.965,85 ευρώ. Οι ως άνω οφειλές προέρχονται από καταλογισμό ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ σε βάρος του αιτούντος ως ομόρρυθμο μέλος της εταιρίας με την επωνυμία «……….». Η αναστολή ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που έχει ασκήσει ο αιτών κατά των ίδιων πράξεων και η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του αιτούντος (6.466,56 ευρώ για το φορολογικό έτος 2017), κρίνει ότι το ύψος του προς είσπραξη ποσού, συγκρινόμενο με την οικονομική κατάσταση του αιτούντος (τα εισοδήματά του σε συνδυασμό με τις οικονομικές του υποχρεώσεις), είναι δυσανάλογα μεγάλο. Συνεκτιμώντας, εξάλλου, ότι δεν συντρέχουν συμφέροντα τρίτων ή ιδιαίτεροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των οποίων οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχής της αιτήσεως θα ήταν σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, το Δικαστήριο, κατά το βάσιμο ισχυρισμό του αιτούντος, κρίνει ότι η άμεση εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων θα δυσχεράνει σε υπέρμετρο βαθμό την κάλυψη των βιοτικών αναγκών και θα τον οδηγήσει σε οικονομικό κλονισμό. Συνεπώς, συντρέχει νόμιμος λόγος χορήγησης αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής του αιτούντος. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Δέχεται την αίτηση αναστολής . Αναστέλλει την εκτέλεση των με αριθμούς … … … … … Ταμειακών  Βεβαιώσεων και των με αριθμούς …. …. ….. ….. …. Ατομικών Ειδοποιήσεων του Διευθυντή του Υποκαταστήματος Περιφερειακό ΚΕΑΟ ….., μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του αιτούντος. Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στον αιτούντα.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Ταμειακών Βεβαιώσεων και Ατομικών Ειδοποιήσεων- Διαδικασία Ανατολών 200 επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 132/2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσ. 778/2016

Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσσαλονίκης 778/2016

Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ.

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου του … Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ……  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος της αιτούσας πρόστιμο συνολικού ύψους 9.697,10 ευρώ, λόγω μη τήρησης του ισχύοντα πίνακα προσωπικού Ε4 και αδήλωτης απασχόλησης εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4255/2014. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την οικονομική κατάσταση της αιτούσας, ήτοι ότι λειτουργεί με ζημία κατά τα τελευταία τρία έτη, αφετέρου δε το ύψος του επιβληθέντος  προστίμου, κρίνει ότι η αιτούσα θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της σε σχέση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησής της, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Κατόπιν αυτού, το Δικαστήριο, σταθμίζοντας περαιτέρω, τη βλάβη αυτή προς το δημόσιο συμφέρον, κρίνει ότι η κρινόμενη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή, κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη των ανώτερων μέτρων σε σχέση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησής της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της σχετικώς ασκηθείσας προσφυγής της αιτούσας. Για τους λόγους αυτούς: Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό …../….. Πράξης Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου του … Τμήματος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ……  του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνο κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής της αιτούσας σε σχέση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό της επιχείρησής της, μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από την αιτούσα προσφυγής. Διατάσσει την κατάπτωση, υπέρ του Δημοσίου, παραβόλου ποσού εβδομήντα (70) ευρώ και την απόδοση στην αιτούσα παραβόλου ποσού τριάντα (30) ευρώ. Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου Διαδικασία Αναστολών 200επ. ΚΔΔ- Μον.Διοικ.Πρωτ. Θεσ. 778/2016
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο- Απόφαση επί Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου των οργάνων της πρώην ΕΥΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 757/2018

Μον.Διοικητ.Πρωτ. Θεσ. 757/2018 – Διαδικασία Αναστολών-Άρθρο 228ΚΔΔ

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου των οργάνων της πρώην ΕΥΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος του αιτούντος πρόστιμο συνολικού ύψους 62.453,19 ευρώ, λόγω μη τήρησης του ισχύοντος Πίνακα Προσωπικού (Ε4) και μη αναγραφής σε αυτόν έξι φερόμενων ως απασχολουμένων στην επιχείρησή του. Πιθανολογείται ότι ο αιτών θα υποστεί από την άμεση καταβολή του ποσού του καταλογισθέντος προστίμου ανεπανόρθωτη βλάβη, ή πάντως δυσχερώς επανορθώσιμη, συνιστάμενη στη διακινδύνευση των μέσων βιοπορισμού του, σε περίπτωση ευδοκίμησης της συναφούς προσφυγής του. Το Δικαστήριο σταθμίζοντας και τους εξυπηρετούντες με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνει ότι συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής. Δια Ταύτα: Δέχεται την Αίτηση Αναστολής. Αναστέλλει την εκτέλεση της με αριθμό …//… Πράξης Επιβολής Προστίμου των αρμοδίων οργάνων της πρώην Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) του ΕΦΚΑ, έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας Προσφυγής, κατά της ως άνω Πράξης. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στον αιτούντα.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο- Απόφαση επί Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης Πράξης Επιβολής Προστίμου των οργάνων της πρώην ΕΥΠΕΑ Κεντρ. Μακεδονίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 757/2018
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο-Διαδικασία Αναστολών-Άρθρο 228ΚΔΔ- Απόφαση επί Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης Κατασχετηρίων Εγγράφων Εις Χείρας των Τραπεζών- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 24/2019

Μον.Διοικητ.Πρωτ. Θεσ. 24/2019
Διαδικασία Αναστολών-Άρθρο 228ΚΔΔ
Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)
Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης Κατασχετηρίων Εγγράφων Εις Χείρας των Τραπεζών με τις επωνυμίες … … … … ως Τρίτων, μέχρι του ποσού των 63.541,59 ευρώ, με τα οποία επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς του αιτούντος, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ από κύριες ασφαλιστικές εισφορές και πρόστιμο συνολικού ύψους 63.501,21 ευρώ, πλέον προσθέτων τελών 40,38 ευρώ. Η αναστολή ζητείται έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που έχει ασκήσει ο αιτών κατά των ίδιων πράξεων και η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το ύψος της ένδικης οφειλής, αφετέρου την ενεστώσα συνολική οικονομική κατάσταση του αιτούντος, όπως πιθανολογείται από τα προσκομισθέντα φορολογικά στοιχεία , κρίνει ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την περαιτέρω εκτέλεση των προσβαλλόμενων κατασχετηρίων του Υποκαταστήματος Περιφερειακού ΚΕΑΟ … …εις χείρας των τραπεζών με τις επωνυμίες … … … … , ως τρίτων, συνιστάμενη στην διακινδύνευση των μέσων βιοπορισμού του, σε περίπτωση ευδοκίμησης της συναφούς ανακοπής του. Για το λόγο αυτό το Δικαστήριο σταθμίζοντας και τους εξυπηρετούμενους με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης λόγους δημοσίου συμφέροντος, κρίνει ότι συντρέχει λόγος χορήγησης της αιτούμενης αναστολής.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: Δέχεται την αίτηση αναστολής . Αναστέλλει την περαιτέρω εκτέλεση των με αριθμούς … … … … … Κατασχετηρίων εγγράφων του Δντη Περιφερειακού ΚΕΑΟ … … εις χείρας των τραπεζών με τις επωνυμίες … … … … … , ως τρίτων, μέχρι του ποσού των 63.541,59 ευρώ, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας από τον αιτούντα ανακοπής.
Διατάσσει να αποδοθεί στον αιτούντα μέρος από την αξία του καταβληθέντος παραβόλου.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο-Διαδικασία Αναστολών-Άρθρο 228ΚΔΔ- Απόφαση επί Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης Κατασχετηρίων Εγγράφων Εις Χείρας των Τραπεζών- Μον.Διοικ.Πρωτ.Θεσ. 24/2019
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο – ΔΠΘ – Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Πράξη Επιβολής Προστίμου.

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

Μη αναγραφή εργαζομένου στον Πίνακα προσωπικού. Προσωρινή Διαταγή Αναστολής Εκτέλεσης. Εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης η διάταξη του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 11321/11115/802 απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ανεπανόρθωτη Βλάβη. Εν μέρει δεκτό το Αίτημα Χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.

Theodora TzikaΔιοικητικό Δίκαιο – ΔΠΘ – Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Πράξη Επιβολής Προστίμου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ