My Blog

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από το πιστωτικό ίδρυμα ένστασης περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα οφειλής συνολικού ύψους (εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο) 23.834,79 ευρώ. – Ειρ. Σιντικής 583/2017

Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010)

Ειρηνοδικείο Σιντικής 583/2017

Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από το πιστωτικό  ίδρυμα ένστασης περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα οφειλής συνολικού ύψους (εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο) 23.834,79 ευρώ.

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

(περίληψη απόφασης)

Αίτηση για ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ο αιτών συμβλήθηκε ως εγγυητής σε στεγαστικό δάνειο, το οποίο λήφθηκε από τον αδερφό του. Ο αιτών δε, παρ’ ότι τα εισοδήματά του δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερε αυξημένα, γεγονός γνωστό στην καθής  πιστώτρια τράπεζα κατά τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, εγγυήθηκε για τον αδερφό του από λόγους οικογενειακής αλληλεγγύης και ηθικού καθήκοντος, προκειμένου αυτός να μπορέσει να αγοράσει μία κατοικία για την οικογένειά του, ενώ με βάση τα τότε οικονομικά δεδομένα πίστευε ότι ο αδερφός του θα συνέχιζε να αποπληρώνει κανονικά την οφειλή του, χωρίς το βάρος αυτό να χρειαστεί να μετακυληθεί σε αυτόν. Εξάλλου, αποτελεί κοινή πρακτική των πιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως σε περιπτώσεις χορήγησης στεγαστικών δανείων, να ζητούν επιπρόσθετες εγγυήσεις και ιδίως να ζητούν να συμβληθεί στη σύμβαση τρίτο πρόσωπο ως εγγυητής, ακόμη και στην περίπτωση που τα εισοδήματά του είναι χαμηλά. Ως εκ τούτου, ως ουσία αβάσιμη θα πρέπει να απορριφθεί και η ένσταση της καθής περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Η συνολική οφειλή του αιτούντος ως εγγυητή, ανερχόταν στα 29.832,39 ευρώ. Από το ποσό αυτό της οφειλής αφαιρέθηκε το ποσό των 1.600 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των μηνιαίων καταβολών, που όρισε το ως άνω δικαστήριο με την από 27-2-2015 προσωρινή διαταγή και τις οποίες ο αιτών κατέβαλε κανονικά για 32 μήνες. Συνεπώς, το συνολικό ποσό οφειλής του αιτούντος, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, ανέρχεται στα 28.232,39 ευρώ. Εν προκειμένω, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που αντιμετωπίζει ο αιτών, οι οποίες επικεντρώνονται στην ανεπάρκεια του οικογενειακού εισοδήματος του για την κάλυψη των στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειάς μου, θα πρέπει να ορισθούν μηδενικές καταβολές για τον αιτούντα, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Επίσης, το Δικαστήριο δεν προβαίνει σε ορισμό νέας δικασίμου για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών του αιτούντος, διότι κρίνει ότι η οικονομική δυσπραγία, στην οποία περιήλθε ο αιτών, είναι κατάσταση, σε ποσοστό σχεδόν βεβαιότητας, μη αναστρέψιμη και συνεπώς ο ορισμός νέας δικασίμου θα απέβαινε μία παρελκυστική τακτική, η οποία αφενός μεν θα επιβάρυνε τα πινάκια των Δικαστηρίων, αφετέρου θα κρατούσε τον οφειλέτη δέσμιο της αναμονής μία νέας δικασίμου, ενώ παράλληλα θα τον επιβάρυνε οικονομικά και με τα έξοδα μίας επιπλέον δίκης.

Δέχεται την αίτηση. Ορίζει μηδενικές καταβολές για τον αιτούντα προς την καθής πιστώτρια επί τέσσερις μήνες. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος, της οποίας έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου. Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας του, το ποσό των 4.397,60 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει εντός 10 ετών, με 120 ισόποσες μηνιαίες καταβολές ποσού 36,65 ευρώ έκαστη. Εξαιρεί επίσης από την εκποίηση ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο του αιτούντος, το οποίο κρίνεται από το Δικαστήριο απρόσφορο προς εκποίηση, καθώς δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας.

 

 

Theodora TzikaΡύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων (Ν.3869/2010) – Ορισμός Μηδενικών Μηνιαίων Καταβολών, χωρίς ορισμό νέας συζήτησης. Απόρριψη ως ουσία αβάσιμης της προβληθείσας από το πιστωτικό ίδρυμα ένστασης περί δόλιας υπερχρέωσης του αιτούντος. Εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας – καταβολή δόσεων για τη διάσωσή της. Κούρεμα οφειλής συνολικού ύψους (εγγυητής σε ένα στεγαστικό δάνειο) 23.834,79 ευρώ. – Ειρ. Σιντικής 583/2017