My Blog

Αστικό δίκαιο- Τροχαίο ατύχημα- Αγωγή αποζημίωσης- Σωματικές βλάβες- Επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη – Μον.Πρωτ. Θεσ/νικης 8742/2019

Μον.Πρωτ.Θεσ. 8742/2019 (Ειδ. Διαδ. Περιουσ. Διαφορών- Αυτοκίνητα)
Δικηγόρος Θεοδώρα Τζήκα

Τροχαίο Ατύχημα – Αγωγή αποζημίωσης – Σωματικές Βλάβες- Αθλητής- Επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης, με την οποία διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη- Μόνιμη Αναπηρία – Μη λήψη υπόψη εγγράφου που η β’ εναγομένη ασφ. εταιρία προσκόμισε, αλλά δεν επικαλέστηκε με τις προτάσεις της –Αποκλειστικά υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος ο α΄εναγόμενος οδηγός – Ολοσχερής καταστροφή οχήματος ενάγοντος. Υπολειμματική αξία. Δεν προκύπτει υπολειμματική αξία ύψους … … ευρώ, που προτείνει η β΄εναγομένη ασφ. εταιρία με τις Προτάσεις της, αρνούμενη το ύψος της υπολειμματικής αξίας που επικαλείται και αποδεικνύει ο ενάγων. Εξάλλου, δεδομένου ότι ο ενάγων ήδη αφαιρεί αυτήν με την αγωγή του, ο ισχυρισμός της εναγομένης συνιστά άρνηση και όχι ένσταση συνυπολογισμού ζημίας κέρδους – Έλλειψη δυνατότητας αυτοεξυπηρέτησης του παθόντος ενάγοντος. Ανάγκη για τις υπηρεσίες βοηθού συμπαραστάτη (άρθρο 930παρ. 3 ΑΚ). Δικαιούται, συνεπώς, ο ενάγων, έστω κι αν δε κατέβαλε αμοιβή, αποζημίωση για τη δαπάνη στην οποία θα υποβαλλόταν για την πρόσληψη βοηθού, η οποία υπολογίζεται με βάση το συνήθως καταβαλλόμενο ποσό βάσει συμβάσεως με ξένο πρόσωπο – Ανικανότητα του ενάγοντος να εκτελέσει την εργασία που έκανε πριν την επέλευση του τροχαίου ατυχήματος. Διαφυγόντα εισοδήματα. Το δικαστήριο κρίνει ότι βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε συνδυασμό με τις ιατρικές γνωματεύσεις του νοσοκομείου, καθώς και τις εκθέσεις του ιατρού … … , που δεν αντικρούονται από το σημείωμα του ιατρού … … που προσκόμισε η β΄εναγομένη ασφ. εταιρία, ότι ο ενάγων έχει υποστεί μόνιμη και εγκατεστημένη αναπηρία στα κάτω άκρα, η οποία θα εξακολουθήσει στο ίδιο ποσοστό (67%) για τουλάχιστον τα επόμενα 3-4 χρόνια και δεν αναμένεται καμία βελτίωση. Η αναπηρία αυτή θα παραμείνει και μετά τη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής και τις χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης των οστεοποιήσεων και θα κυμαίνεται σε ποσοστό πάντα άνω του 30-35%. Η αναφορά του ιατρού πραγματογνώμονα στο ότι νεότερη πρόβλεψη για το μέλλον αναφορικά με την εργασία μπορεί αν γίνει μετά από 3-4 χρόνια με προϋπόθεση τη λήψη φαρμακευτική αγωγής και υποβολής στις χειρουργικές επεμβάσεις δεν αντικρούει το συμπέρασμα της μόνιμης αναπηρίας και μόνιμης ανικανότητας για την εργασία που ασκούσε πριν το ατύχημα ο ενάγων, καθόσον ρητά αναφέρει ο πραγματογνώμονας αφενός την εγκατεστημένη αναπηρία που πάντα θα κυμαίνεται σε ποσοστό 30-35%, ακόμη και μετά τις χειρουργικές επεμβάσεις, αφετέρου την μη δυνατότητα άσκησης ξανά στο μέλλον της εργασίας που ασκούσε. Η νεότερη πρόβλεψη μετά 3-4 έτη συνδέεται με τη δυνατότητα άσκησης άλλης εργασίας που απαιτεί χρήση των κάτω άκρων, η οποία όμως από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και όσων αναφέρονται ειδικότερα συνολικά στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης, παρίσταται κατά την κρίση του δικαστηρίου ανύπαρκτη για τον ενάγοντα. Συνεπώς, ο ενάγων έχει καταστεί ανίκανος για την εργασία που ασκούσε και για κάθε εργασία που απαιτεί χρήση των κάτω άκρων και ο σχετικός ισχυρισμός της β’ εναγομένης ασφ. εταιρίας περί συντρέχοντος πταίσματος του ενάγοντος όσον αφορά τον περιορισμό της ζημίας του κατά 500 ευρώ μηνιαίως, με την εύρεση άλλης εργασίας, όπως φύλακας ασφαλείας, θυρωρός υπάλληλος γενικών καθηκόντων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ (άρθρο 300ΑΚ), απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμος. Τούτο διότι δε θα μπορούσε ο ενάγων να ασκήσει εργασία ως φύλακας ασφαλείας και υπάλληλος γενικών καθηκόντων, καθόσον αμφότερα απαιτούν σωματική αρτιότητα που να επιτρέπει την ευχερή κίνηση και βάδιση, πέραν δε τούτου από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας στον τόπο κατοικίας του ενάγοντος είναι ευνοϊκές για τις εργασίες αυτές και πολύ περισσότερο για το επάγγελμα του θυρωρού, το οποίο, σε κάθε περίπτωση, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας έχει σχεδόν εκλείψει. Συνεπώς, ο ενάγων δικαιούται διαφυγόντα εισοδήματα εκ της εργασίας του.- Υποχρέωση καταβολής διαφυγόντων εισοδημάτων σε κεφάλαιο εφάπαξ έως την … …, εξαιτίας συνδρομής σπουδαίου λόγου (930 παρ. 1 ΑΚ). Ο σπουδαίος λόγος συνίσταται στο ότι συγκεντρωμένη η αποζημίωση μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα του ενάγοντος, ενόψει των δυσμενών οικονομικών λόγων στην πλευρά του ενάγοντος που είναι έγγαμος και πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, δεν εργάζεται και την κάλυψη των οποιονδήποτε πρόσθετων ιατρικών δαπανών προκύψουν. Για το επόμενο χρονικό διάστημα από … … έως … … η αποζημίωση πρέπει μα καταβληθεί σε δόσεις ανά μήνα – Μόνιμη Αναπηρία. Επίδραση της αναπηρίας στο μέλλον του παθόντος (931ΑΚ). Αθλητισμός. Ανικανότητα του ενάγοντος, ο οποίος ήταν αθλητής, να ασχοληθεί ξανά με τον αθλητισμό. Ο ενάγων, ως προαναφέρθηκε, έχει υποστεί μόνιμη αναπηρία, η οποία θα έχει επίδραση στη μελλοντική του κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, στο βαθμό που θα του στερήσει την πλήρη απόλαυση της ζωής και δράσης των συνομηλίκων του και των εργασιακών του δυνατοτήτων και θα περιορίσει τη δραστηριότητά του και επαγγελματική του εξέλιξη. Ο ενάγων (40 ετών κατά το χρόνο του ατυχήματος) , ήταν εργατικός και δραστήριος, έγγαμος με ένα ανήλικο τέκνο. Ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο συμμετέχοντας σε διάφορες ποδοσφαιρικές ομάδες. Είναι βέβαιο ότι η ως άνω αναπηρία, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του τον καθιστούν άτομο που μειονεκτεί έναντι των άλλων ατόμων της ηλικίας του, αφού τον αποτρέπει από πλήρη συμμετοχή σε δραστηριότητες που προϋποθέτουν καλή φυσική και άρτια σωματική κατάσταση και πολύ περισσότερο στον αθλητισμό, καθώς και την ενεργή οικογενειακή ζωή και αποτελεί αρνητικό στοιχείο και για την οικονομική και επαγγελματική του ανέλιξη, αφού είναι δεδομένη στα πλαίσια του επαγγελματικού ανταγωνισμού η εξ αυτής δυσμενής, στον τομέα αυτό, επίδραση, ενόψει του ότι ο ενάγων δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα που ασκούσε και κάθε άλλο όπου απαιτείται καλή κινητικότητα και αρτιότητα των κάτω άκρων. Δεδομένου, μάλιστα, του ότι δε διαθέτει άλλη μόρφωση, ο προσανατολισμός του ενάγοντος σε επαγγέλματα με λιγότερη πνευματική εργασία και περισσότερη δεξιοτεχνία και σωματική ικανότητα, καθίσταται πλέον και αυτός αδύνατος. Συνακόλουθα και δεδομένου ότι η δυσμενής αυτή επίδραση του τραυματισμού του ενάγοντος στο κοινωνικό και οικονομικό του μέλλον δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με την αιτούμενη παροχή που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 932 ΑΚ (ηθική βλάβη), συντρέχει περίπτωση επιδικάσεως υπέρ αυτού εύλογης, κατά τους ορισμούς της διάταξης του άρθρου 931 ΑΚ, παροχής, το ύψος της οποίας με βάση το φύλο και την ηλικία του, το είδος και τις συνέπειες της αναπηρίας του, της άρτιας προ του τραυματισμού του φυσικής του κατάστασης , κρίνεται ότι πρέπει να ορισθεί στο ποσό των… … – Ηθική Βλάβη (932 ΑΚ). Τέλος, ο ενάγων λόγω της προαναφερόμενης σωματικής βλάβης που προκλήθηκε σε αυτόν από το ατύχημα, στεναχωρήθηκε και ταλαιπωρήθηκε και επομένως, υπέστη ηθική βλάβη. Ενόψει των συνθηκών που έγινε η σύγκρουση, της ηλικίας του ενάγοντος, της υπαιτιότητας του οδηγού (α΄εναγομένου), της έλλειψης πταίσματος του ενάγοντος, της στεναχώριας, σωματικής και ψυχικής ταλαιπωρίας, που υπέστη ο ενάγων, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μερών, με εξαίρεση αυτής της εναγομένης ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ανέρχεται στο ποσό των … … – Τροπή μέρους του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό. Παρά την εν μέρει τροπή του αιτήματος της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, το αίτημα των τόκων είναι νόμιμο κατά το άρθρο 346 ΑΚ – Τόκοι επιδικίας και τόκοι υπερημερίας. Η εξαίρεση από τον τόκο επιδικίας απαιτεί εύλογη αντιδικία και ρητό αίτημα του εναγομένου. Εν μέρει δεκτή η αγωγή.

Theodora TzikaΑστικό δίκαιο- Τροχαίο ατύχημα- Αγωγή αποζημίωσης- Σωματικές βλάβες- Επανάληψη συζήτησης κατόπιν έκδοσης προδικαστικής απόφασης – Ιατρική πραγματογνωμοσύνη – Μον.Πρωτ. Θεσ/νικης 8742/2019