My Blog

Αστικό Δίκαιο – Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου – Παράλειψη λήψης απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας – Σωματικές βλάβες – Επιδίκαση κονδυλίων για υπηρεσίες νοσοκόμας και οικιακής βοηθού – Ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης 11135/2019

Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης 11135/2019

Τακτική Διαδικασία

Δικηγόρος: Θεοδώρα Τζήκα

Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου – Παράλειψη λήψης απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας – Σωματικές βλάβες – Επιδίκαση κονδυλίων για υπηρεσίες νοσοκόμας και οικιακής βοηθού – Ικανοποίηση ηθικής βλάβης.

 

Με τον όρο «άγραφοι κανόνες επιμέλειας» νοούνται το σύνολο των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στη σύγχρονη κοινωνική συμβίωση, που καθιστούν κοινωνικά επιβεβλημένη την υποχρέωση λήψης ορισμένων μέτρων επιμέλειας, για την εξουδετέρωση των σχετικών κινδύνων (γενική υποχρέωση πρόνοιας). Τέτοια υποχρέωση προστασίας υπάρχει και όταν επιχείρηση έχει απευθύνει στο κοινό πρόσκληση να επισκέπτεται ή να χρησιμοποιεί ορισμένο χώρο της, οπότε οφείλει να έχει λάβει κάθε μέτρο αναγκαίο και πρόσφορο για την ασφάλεια των επισκεπτών.  Στον προαύλιο χώρο του ……….. , εντός του εκθεσιακού χώρου της εναγόμενης « ….…. Α.Ε.», βρίσκονταν δύο ευμεγέθη φρεάτια, οι απολήξεις των οποίων υπερείχαν της στάθμης του πεζοδρομίου. Κατά τη διάρκεια της …… έκθεσης, ο ενάγων διερχόμενος από αυτό το σημείο, που αποτελούσε χώρο συνάθροισης κοινού και ήταν συγκεντρωμένο πλήθος επισκεπτών, χτύπησε στο περιμετρικό τοιχίο του πρώτου φρεατίου, έπεσε μέσα σ’ αυτό, χτυπώντας στην μεταλλική σχάρα που το κάλυπτε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Οι σωματικές βλάβες του ενάγοντος, οφείλονται στην παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά της εναγόμενης, η οποία παρέλειψε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών στον εκθεσιακό χώρο. Η αμφισβήτηση των πραγματικών περιστατικών της εναγόμενης, αναφορικά με την ευθύνη εποπτείας της επί του χώρου που συνέβη το ατύχημα, δεν συνιστά ένσταση έλλειψης (παθητικής) νομιμοποίησης, αλλά άρνηση της βάσης της αγωγής. Η εναγόμενη ομολογεί έμμεσα τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς δεν αμφισβητεί τους αγωγικούς ισχυρισμούς, ενώ επίσης, ομολογεί με τις προτάσεις της ότι δεν έλαβε κανένα μέτρο ώστε να επισημανθεί στους διερχόμενους η ύπαρξη των φρεατίων. Αποκλειστική υπαιτιότητα (αμέλεια) της εναγόμενης, καθώς αυτή δεν έλαβε, δια των οργάνων της, τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διατηρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής της ασφαλείς για τους επισκέπτες της.  Απόρριψη ισχυρισμού εναγόμενης, ότι το σημείο εκείνο δεν περιλαμβάνεται στους χώρους εκμετάλλευσής της, αλλά ανήκει στον περιβάλλοντα χώρο του «……….» και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται στη λήψη μέτρων ασφαλείας, καθώς αποδείχθηκε ότι έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πλην όμως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της …… έκθεσης το εκμεταλλευόταν αποκλειστικά η εναγόμενη για τις ανάγκες της επιχείρησής της. Ανάγκη του ενάγοντος για φροντίδα βοηθού επί 24ωρο, γιατί, λόγω του τραυματισμού του, παρέμεινε κλινήρης στην οικία του και δεν μπορούσε να αυτοεξυπηρετηθεί. Την υπηρεσία αυτή παρείχε η νύφη του, στην οποία οφείλει αμοιβή, ίση με αυτή που θα κατέβαλε σε ξένο πρόσωπο (60 ευρώ ημερησίως). Επίσης, η νύφη του παρείχε και υπηρεσίες οικιακής βοηθού, κατά το διάστημα που ο ενάγων, αν και δεν ήταν κλινήρης, δεν μπορούσε να εκτελέσει απλές καθημερινές κινήσεις, για τις οποίες οφείλει αντίστοιχη αμοιβή (30 ευρώ ημερησίως). Το γεγονός ότι οι ανωτέρω δαπάνες εξοικονομήθηκαν από τη νύφη του, δεν μπορεί να αποβεί σε όφελος της υπόχρεης εναγόμενης και σε αποφυγή καταβολής από αυτήν της σχετικής αποζημίωσης στον ενάγοντα. Αγωγή εν μέρει δεκτή ως προς τα κονδύλια αυτά. Το δικαστήριο κρίνει ότι ο ενάγων από την παραπάνω σωματική κάκωση υπέστη ηθική βλάβη και ότι η εύλογη χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάστασή της πρέπει να οριστεί στο ποσό των ……

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των ….

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η εναγόμενη υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των …..

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγόμενη στην καταβολή μέρους των δικαστικών εξόδων.

Theodora TzikaΑστικό Δίκαιο – Αδικοπρακτική ευθύνη νομικού προσώπου – Παράλειψη λήψης απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας – Σωματικές βλάβες – Επιδίκαση κονδυλίων για υπηρεσίες νοσοκόμας και οικιακής βοηθού – Ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης 11135/2019